Search

Thursday, June 11, 2015

Thanks be to the Nonbeing that stole our beingسپاس آن عدمی را که هست ما بربود 
ز عشق آن عدم آمد جهان جان به وجود 
به هر کجا عدم آید وجود کم گردد 
زهی عدم که چو آمد از او وجود فزود 
به سال ها بربودم من از عدم هستی 
عدم به یک نظر آن جمله را ز من بربود 
رهد ز خویش و ز پیش و ز جان مرگ اندیش 
رهد ز خوف و رجا و رهد ز باد و ز بود 
که وجود چو کاهست پیش باد عدم 
کدام کوه که او را عدم چو که نربود 
وجود چیست و عدم چیست کاه و که چه بود 
شه ای عبارت از در برون ز بام فرود